Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.49

Protokols Nr.7, 27.punkts

Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
17.panta 3.daļas 19.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido Jūrmalas pilsētas dome.

2. Jūrmalas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija (turpmāk komisija) savas kompetences ietvaros veic bērnu pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.

3. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumus Nr.1263 „Noteikumu par valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.253 „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumus Nr.490 „Noteikumus par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, speciālās izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā un atskaitīšanu no speciālās izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes speciālās grupas” un citus normatīvos aktus.

4. Komisijas pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums. Komisijas nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

5. Komisijas darbs tiek finansēts no pašvaldības budžeta.

6. Komisijai ir zīmogs ar pilnu tās nosaukumu. Komisijas darbā izmantoto dokumentāciju apstiprina pašvaldības vadītājs.

II Komisijas pienākumi un tiesības

7. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, veic bērna attīstības un spēju izvērtēšanu, iesniegto materiālu un bērna pārbaudes laikā iegūtās informācijas apstrādi un analīzi.

8. Iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē) (turpmāk – vecāki), pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem (turpmāk – izglītojamiem) piemērotāko izglītības programmu.

9. Sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību Jūrmalas pilsētā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:

9.1. vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;

9.2. jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;

9.3. speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1 līdz 4.klasei.

10. Vecina izglītojamo ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem mācīšanās traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem vai somatiskām saslimšanām, kā arī izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem integrēšanu un iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs.

11. Konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas jautājumos, kas saistīti ar speciālo izglītību.

12. Izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību.

13. Komisija ir tiesīga:

13.1. ieteikt pārbaudīt izglītojamā veselības stāvokli ārstniecības iestādē;

13.2. nosūtīt izglītojamo uz Valsts komisiju, ja:

13.2.1. nepieciešams ieteikt citu speciālās izglītības programmu, kā norādīts 9.punktā;

13.2.2. komisijas locekļi nespēj vienoties par lēmumu;

13.2.3. vecāki nepiekrīt komisijas ieteikumam;

13.3. pieprasīt no Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm informāciju par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

13.4. atbilstoši savai kompetencei pieņemt lēmumus, kas ir saistoši Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm un kontrolēt to izpildi.

14. Ar masu informācijas līdzekļu palīdzību informē sabiedrību par komisijas darba saturu un iespējām bērniem ar speciālām vajadzībām iegūt izglītību atbilstoši savām spējām un veselības stāvoklim.

III Komisijas sastāvs un komisijas locekļu uzdevumi

15. Komisiju izveido ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu un tās sastāvā ietilpst:

15.1. komisijas vadītājs;

15.2. speciālais pedagogs;

15.3. logopēds;

15.4. klīniskais vai izglītības psihologs.

16. Ja nepieciešams, komisijas vadītājs var uzaicināt piedalīties komisijas darbā ekspertus pedagoģiskos, psiholoģiskos un medicīniskos jautājumos.

17. Komisijas vadītājs iepazīstas ar komisijai iesniegtajiem dokumentiem un katra komisijas locekļa izdarītajiem secinājumiem. Komisijas vadītājs ir atbildīgs par atzinuma atbilstību izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam.

18. Komisijas speciālās izglītības skolotājs izvērtē izglītojamā individuālo izglītības plānu vai mācību sasniegumu izvērtējumu un raksturojumu, veic izglītojamā lasīšanas, rakstīšanas un aritmētikas prasmju izpēti un novērtēšanu.

19. Komisijas logopēds izvērtē izglītības iestādes logopēda atzinumu, veic izglītojamā valodas attīstības, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstīšanas pamatiemaņu izpēti un novērtēšanu.

20. Komisijas psihologs izvērtē informāciju izglītības iestādes psihologa sagatavotajā atzinumā un, ja nepieciešams, veic izglītojamā spēju un attīstības līmeņa izpēti un novērtēšanu.

21. Komisijas locekļi atbilstoši savai kompetencei veic ierakstus bērna pārbaudes kartē un parakstās zem veiktā ieraksta. Katra kartes sadaļa tiek aizpildīta. Ja vecāki ir iesnieguši speciālista atzinumu, ziņas par to, speciālista vārdu, uzvārdu norāda attiecīgajā kartes sadaļā.

22. Komisijas darbā pieaicinātie eksperti veic ierakstus kartē atbilstoši savai kompetencei un nepieciešamības gadījumā konsultē vecākus. Eksperti piedalās komisijas atzinuma sagatavošanā.

23. Komisijas darbā iesaistītie speciālisti, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām, rakstiski apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust komisijas darbā izmantotos fizisko personu sensitīvos datus (arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās).

IV Sagatavošanās komisijas sēdei un tai nepieciešamā dokumentācija

24. Komisija darbu organizē sēžu formā.

25. Komisijas sēdes mācību gada laikā tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī, izņemot gadījumus, kad nav saņemti pieteikumi izglītojamo izpētei.

26. Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek telefoniski vai klātienē, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu.

27. Ja izglītojamais nedzīvo Jūrmalas pilsētā, komisija iesaka vērsties izglītojamā dzīvesvietai atbilstošajā komisijā.

28. Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā. Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

28.1. vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un rakstiski pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses);

28.2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

28.3. iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde;

28.4. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi. Ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību atbilstoši speciālās pirmsskolas izglītības programmai izglītojamiem:

28.4.1. ar redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.4.2. ar dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, otolaringologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.4.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda, traumatologa, reimatologa, neirologa vai bērnu ķirurga atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.4.4. ar somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa, ftiziatra, pneimonologa, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.5. individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.6. izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;

28.7. izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;

28.8. izglītības iestādes logopēda un speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.9. izglītības iestādes psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes;

28.10. bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;

28.11. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.

29. Izglītojamā intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu veic iepriekš pie komisijas speciālistiem.

V Komisijas sēdes reģistrēšana

30. Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ja jālemj par ilgstoši slimojošo bērnu mācību organizēšanu mājās) un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis. Izglītojamā spēju, veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtēšanu komisija uzsāk tikai pēc vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas.

31. Ja komisijai netiek uzrādīti vecāku iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte tiek atlikta.

32. Komisijas protokolētājs/komisijas loceklis veic izglītojamā datu reģistrāciju izglītojamā pārbaudes kartē (turpmāk – karte), pārbauda iesniegto dokumentu esamību un to derīgumu, kā arī informē izglītojamā vecākus par komisijas sēdes darba kārtību.

33. Psihologa, logopēda atzinumus, skolas raksturojumus, ārstu atzinumus u.c. dokumentus pievieno iesniegumam vai saglabā elektroniski.

34. Protokola pielikumā norāda ziņas par komisijas sniegtajiem atzinumiem. Ja izglītojamam ieteikts turpināt izglītību atbilstoši speciālās izglītības programmai vai ieteikta mācību organizēšana mājās, protokola pielikumā ailīte „diagnozes” nedrīkst būt tukša.

35. Komisijas sastāvu, izvērtēto un konsultēto bērnu skaitu, sēdes norises laikus norāda protokolā.

36. Komisija pašvaldības arhīvā saglabā vecāku iesniegumus (ar pievienotajiem dokumentiem), karti, protokolu un protokola pielikumu.

VI Komisijas atzinuma pieņemšanas soļi un kritēriji

37. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

38. Lai bērna spēju izvērtēšana būtu vispusīga un profesionāla, komisija iepazīstas un atbilstoši kompetencei izvērtē visus iesniegtos dokumentus un katra komisijas locekļa izdarītos secinājumus.

39. Komisija iesniegtos dokumentus un kartē iekļauto informāciju izvērtē kopsakarībā un vienojas par kopīgulēmumu, akcentējot bērna spējas. Ja komisijas locekļiem radušās nenovēršamas domstarpības, gadījums ir sarežģīts vai par lēmuma pamatotību un objektivitāti rodas šaubas, komisija var atkārtoti veikt izpēti, norādot papildus nepieciešamās izpētes darbības, vai ieteikt veikt izglītojamā spēju un attīstības līmeņa izpēti Valsts komisijā.

40. Komisija izglītojamam sniedz atzinumu par izglītošanu atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem tikai pēc tam, kad psihologs ir veicis izglītojamā intelektuālo spēju pilnu diagnostiku.

41. Mācību organizēšanu mājās komisija iesaka tikai tad, ja nozīmēta ārstēšana, kuru nevar apvienot ar mācību procesu, un ir vēl kāds no šiem kritērijiem:

41.1. ja ārsts noteicis pārvietošanās ierobežojumus;

41.2. izglītojamā uzturēšanās sabiedrībā rada draudus viņa vai apkārtējo veselībai;

41.3. veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešams īpašs darba - atpūtas režīms.

42. Iesakot atzinumā nepieciešamību organizēt ilgstoši slimojošo bērnu mācības mājās, obligāti norāda mācību mājās organizēšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

43. Ja ārsts atkārtoti ieteicis organizēt mācības mājās, nepieciešama izglītojamā veselības atkārtota izvērtēšana komisijā.

44. Nepieciešamības gadījumā komisija iesaka izmantot psihologa vai bērnu psihiatra palīdzību, atbalsta pasākumu izmantošanu mācību procesa organizēšanā vai uzvedības korekcijas iespējas vidē, kurā izglītojamais dzīvo un mācās.

45. Izglītības iestādes maiņu iesaka tikai gadījumos, kad ir pārliecība, ka šādi tiek aizstāvētas bērna intereses.

VII Komisijas atzinuma noformēšana un izsniegšana

46. Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izvērtējuma rezultātiem, komisijas sēdē sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darba dienu laikā informē par to izglītojamā vecākus.

47. Atzinumā norāda ieteiktās izglītības programmas nosaukumu un kodu. Ja nepieciešams, atzinumā norāda papildu ieteikumus nepieciešamajiem izglītības, veselības un vides pielāgojumiem.

48. Komisija informē par izglītības iestādēm, kurās licencēta ieteiktā izglītības programma.

49. Atzinumu jāapstiprina ar komisijas locekļu parakstiem un komisijas zīmogu.

50. Komisijas vadītājs vecākiem vai pilnvarotajam pārstāvim izsniedz atzinumu, un vecāki vai pilnvarotā persona parakstās par dokumenta saņemšanu.

51. Komisija pēc vecāku pieprasījuma izsniedz dokumenta oriģināla atvasinājumu (noraksts, izraksts, dublikāts) atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

VIII Noslēguma jautājumi

52. Ja vecāki nepiekrīt komisijas sniegtajam atzinumam, izglītojamā spējas un veselības stāvokli var atkārtoti izvērtēt Valsts komisijā.

53. Pašvaldība apstiprina pašvaldības komisijas nolikumu, pamatojoties uz šiem ieteikumiem.

54. Komisija darba rezultātus apkopo atskaitē par komisijas darbu laika posmā no katra gada janvāra līdz jūnijam, kuru iesniedz līdz šī gada 10.jūlijam, un atskaitē par laika posmu no jūlija līdz decembrim, kuru iesniedz līdz nākamā gada 10.janvārim (atskaites forma - 8.pielikums). Komisijas darba atskaites iesniedz Valsts komisijai. Sūtot pa pastu, atskaites nosūta ierakstītas vēstules formā, lai garantētu sensitīvo datu konfidencialitāti.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF