Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 28.novembra 35.nolikumu

2010.gada 4.februārīNr.18

Protokols Nr.3, 2.punkts

Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas nolikums

I Vispārīgie noteikumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas (turpmāk tekstā - Nodaļa) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dome) struktūrvienība, kuru koordinē un pārrauga Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos.

3. Nodaļu izveido un likvidē, kā arī Nodaļas darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Dome.

4. Nodaļa savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Domes izdotos iekšējos un ārējos normatīvos aktus.

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

5.1. organizēt un īstenot izglītības procesu pašvaldības kompetences ietvaros;

5.2. Nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt licencētajās pirmsskolas izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu pašvaldības izglītības iestādēs;

5.3. atbildēt par izglītības jomā izdotu pašvaldības lēmumu izpildi;

5.4. iesniegt priekšlikumus izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai vai reorganizēšanai;

5.5. sniegt priekšlikumus par pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai izbeigšanu;

5.6. izstrādāt priekšlikumus par valsts piešķirto līdzekļu sadali izglītības iestāžu darbinieku algām;

5.7. saskaņot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas;

5.8. piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijā;

5.9. organizēt speciālās izglītības un pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību;

5.10. organizēt valsts centralizēto pārbaudes darbu norisi;

5.11. izvērtēt un saskaņot pedagogu tālākizglītības programmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.12. koordinēt un organizēt izglītības un jaunatnes pasākumus, interešu izglītību un ārpusstundu pasākumus;

5.13. analizēt stāvokli izglītības un jaunatnes politikas jomā, sagatavot publisko gada pārskatu;

5.14. pārraudzīt un kontrolēt ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes;

5.15. savas kompetences ietvaros nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu pilsētā;

5.16. vadīt un pārraudzīt izglītības metodisko darbu pašvaldības izglītības iestādēs;

5.17. nodrošināt izglītojamo ar īpašām un speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;

5.18. sekmēt sabiedrības integrāciju izglītības un interešu izglītības jomā;

5.19. sniegt metodisku atbalstu Jūrmalas pilsētā esošajām privātajām izglītības iestādēm;

5.20. uzturēt Jūrmalas izglītības informatizācijas sistēmu un veikt obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaiti, kontrolēt savlaicīgu datu ievadīšanu Jūrmalas izglītības iestādēs;

5.21. nodrošināt bērnu reģistrāciju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;

5.22. sadarbībā ar citām institūcijām organizēt un koordinēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un citus pasākumus;

5.23. veicināt pārraudzībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem;

5.24. pārraudzīt pašvaldības izglītības iestāžu reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā;

5.25. sekmēt pašpārvaldes darbību pārraudzībā esošajās izglītības iestādēs;

5.26. noteikt prioritātes izglītības un jaunatnes politikas jomā;

5.27. sagatavot, izdot un izplatīt izglītojošus un informatīvus materiālus;

5.28. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības un sagatavot attiecīgo atbildes dokumentu projektus;

5.29. piedalīties ar izglītību saistītu projektu izstrādāšanā un īstenošanā;

5.30. piedalīties pilsētas budžeta projekta izstrādē Nodaļas kompetences jautājumos;

5.31. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

5.32. sagatavot slēdzienus par domes lēmumu projektiem Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;

5.33. Domes priekšsēdētāja, vietnieku un/vai izpilddirektora uzdevumā piedalīties atsevišķu komisiju un darba grupu darbā;

5.34. nodrošināt informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldības iestādēm.

III Nodaļas vadība

6. Nodaļu vada Nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītāju apstiprina amatā Jūrmalas pilsētas dome.

7. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs un organizē Nodaļai nodoto uzdevumu kvalitatīvu izpildi un nosaka Nodaļas darbinieku pienākumu sadali.

8. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros:

8.1. organizē Nodaļas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par Nodaļas funkciju veikšanu, atbilstoši normatīvo aktu un Nolikuma prasībām;

8.2. savu pilnvaru ietvaros sagatavo rīkojumu projektus izglītības iestāžu vadītājiem;

8.3. pārstāv Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos;

8.4. sagatavo domes lēmumu projektus par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.5. apstiprina Nodaļas darbinieku pienākumu sadali un izstrādā amata aprakstus.

IV Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

9. Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, darba līgums un amata apraksts, Domes noteiktie iekšējie normatīvie akti, darba koplīgums un Nodaļas nolikums.

10. Uzdevumu izpildei Nodaļas darbinieki sadarbojas ar citām Domes struktūrvienībām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēm.

11. Nodaļas vadītājs un darbinieki atbilstoši, amata aprakstā un darba līgumā noteiktajai kompetencei, nodrošina Nodaļas darbības tiesiskumu, pastāvīgi paaugstina savu profesionālo līmeni, piedalās semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

12. Nodaļas darbiniekiem ir tiesības:

12.1. pieprasīt un saņemt no Domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm nepieciešamo informāciju un dokumentus Nodaļas uzdevumu veikšanai;

12.2. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

12.3. iesniegt priekšlikumus vadībai par Nodaļas darba uzlabošanu;

12.4. Nodaļas galveno uzdevumu risināšanā iesaistīt citas Domes struktūrvienības un to speciālistus, pieaicināt ekspertus.

V Administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

13. Nodaļas izdoto administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

14. Nodaļas amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību privātpersona apstrīd, vēršoties pie Nodaļas vadītāja.

VI Nobeiguma noteikumi

15. Nolikums stājas spēkā 2010.gada 5.februārī.

16. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija nolikums Nr.34 „Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF