Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2008.gada 21.jūnijāNr.23

Sestdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.1005

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Raimonds Munkevics

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Deputāti:

 Ilmārs Ančāns, Māris Mežapuķe, Igors Dreija, Vladimirs Maksimovs, Inese Aizstrauta, Jānis Kuzins, Juris Griķis, Žanna Kupčika

Nepiedalās: Juris Hlevickis, Aigars Tampe, Agris Kalnciems, Zigurds Starks, Ģirts Trencis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

 

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

Darba kārtība:

1.           

Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā

2.           

Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu

 

 

1. Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā (lēmums Nr.532)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

I.Ančāns atbalsta šo mierizlīgumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8

(D.Urbanovičs, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika), „pret” – 1 (I.Ančāns), „atturas” – 1 (I.Aizstrauta), nolēma pieņemt lēmumu par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā.

2. Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.533)

Ziņo:

V.Ramāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10

(D.Urbanovičs, J.Griķis, V.Maksimovs, R.Munkevics, M.Mežapuķe, I.Dreija, J.Kuzins, Ž.Kupčika, I.Ančāns, I.Aizstrauta) , „pret” – nav „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu.

 

Sēde slēgta plkst. 10.50

 

Sēdes vadītājs                                                                                                R.Munkevics

Sēdes protokolētāja 

                                                                                                                              A.Liepiņa

2008.gada 27.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF