Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 29. septembrīNr.19

Protokols Nr.19, 10.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2005.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 24315, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Ls 850 eksaminācijas procesa nodrošināšanai un konferences „Bērniem draudzīga skola” organizēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.010.1170 Ls 284;

  04.010.1200 Ls 66;

  04.010.1511 Ls 176;

  04.010.1563 Ls 144;

  04.010.1590 Ls 180;

  1.2. Vaivaru pamatskolai Ls 885 mēbeļu, inventāra un mācību līdzekļu iegādei bērniem ar speciālām vajadzībām, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1511 Ls 100;

  04.211.1512 Ls 126;

  04.211.1570 Ls 230;

  04.211.4160 Ls 419;

  04.211.1553 Ls 10;

  1.3. pašvaldības pamatbudžetam līdzekļu atjaunošanai par veiktajiem maksājumiem vētras radīto seku novēršanai Ls 22111 un nesadalāmam atlikumam Ls 85;

  1.4. Labklājības pārvaldei darba apmaksai vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijā Ls 384 (klasifikācijas kods 06.150.3400).

 3. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”„ 3.pantu, palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no mērķdotācijām investīcijām pašvaldībām par Ls 92890 (klasifikācijas kods 18.2.2.4.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 92890 Jūrmalas pilsētas domei, t.sk.:
 4. 2.1. skatu torņa būvniecībai Raga kāpā Ls 32890 (klasifikācijas kods 13.200.7000);

  2.2. Vaivaru pamatskolas bērnudārza renovācijai Ls 60000 (klasifikācijas kods 04.211.7000).

 5. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam”„ 3.pantu, palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējām mērķdotācijām par Ls 8700 (klasifikācijas kods 18.2.2.9.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 8700 Jūrmalas pilsētas domei
 6. 3.1. mēbeļu iegādei Bērnu dienas centram Nometņu ielā 2a (klasifikācijas kods 06.210.4160).

  3.2. Mežmalas vidusskolas sporta zāles remonta veikšanai Ls 6000 (klasifikācijas kods 04.211.4700).

 7. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no nesadalītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikuma no Valsts Kases sadales konta uz gada sākumu par Ls 49517 (klasifikācijas kods 1.1.1.0.).
 8. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt Ls 95290:
 9. 5.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 9732, t.sk.:

  5.1.1. grupas „Līvi” viesnīcas apmaksai un koncerta videotehnikas īrei un apkalpošanai Ls 930, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1479 Ls 500;

  08.251.1442 Ls 430;

  5.1.2. plakātu un reklāmas lapiņu apmaksai izstādei „Pogas un podziņas” Ls 498 (klasifikācijas kods 08.251.1441);

  5.1.3. reanimācijas brigāžu pārstrādātā laika samaksas nodrošināšanai pasākuma „Jaunais vilnis” laikā Ls 330 (klasifikācijas kods 08.251.1447);

  5.1.4. dzejas dienām veltītās Raiņa dzejas grāmatas „Lauztās priedes” apmaksai Ls 640 (klasifikācijas kods 08.251.1441);

  5.1.5. vasaras mūzikas festivāla „Summertime” organizēšanas izdevumu segšanai Ls 1004 (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  5.1.6. ārvalstu komandējumu apmaksai Ls 2150 (klasifikācijas kods 01.100.1330);

  5.1.7. mazvērtīgā inventāra iegādei Ls 1969 (klasifikācijas kods 01.100.1512);

  5.1.8. saimniecības materiālu iegādei Ls 2211 (klasifikācijas kods 01.100.1552);

  5.2.Jūrmalas pilsētas muzejam Slokas 750.gadu jubilejai veltītās izstādes „Mūžam Tava Sloka” organizēšanai Ls 1650, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1482 Ls 750;

  08.251.1511 Ls 150;

  08.251.1590 Ls 700;

  08.251.1472 Ls 50;

  5.3. Kauguru vidusskolai 1.klašu skolēnu bezmaksas ēdināšanai Ls 4200 (klasifikācijas kods 06.150.1563);

  5.4. Majoru pamatskolai skolēnu bezmaksas ēdināšanai Ls 3239 (klasifikācijas kods 06.150.1563);

  5.5. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 21378, t.sk.:

  5.6. starpsienu ierīkošanai Skolas ielā 29 dzīvokļos Nr.9 un Nr.13 Ls 1998 (klasifikācijas kods 07.100.1451);

  5.6.1. šķūnīšu būvniecībai Babītes ielā 3 Ls 9955 (klasifikācijas kods 07.100.7000);

  5.6.2. kabeļu kanālu montāžai Nometņu ielā 2a Ls 2133 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

  5.6.3. mājokļu attīstības programmas koncepcijas līdz 2015.gadam izstrādei Ls 7292 (klasifikācijas kods 07.100.1447);

  5.7. Labklājības pārvaldei Ls 4655, t.sk.:

  5.7.1. darba algas fonda palielinājumam Ls 640, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.251.1110 Ls 400;

  06.251.1140 Ls 200;

  06.251.1150 Ls 40;

  5.7.2. automašīnas signalizācijai Ls 200 (klasifikācijas kods 06.251.1452);

  5.7.3. inventāra un pamatlīdzekļu iegādei bērnu telpai Slokas ielā 57a Ls 225, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.251.1512 Ls 35;

  06.251.4180 Ls 190;

  5.7.4. nometnes organizēšanai maznodrošināto ģimeņu sociālo māju bērniem un teātra izrāžu apmeklējuma nodrošināšanai Ls 294, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.251.1479 Ls 74;

  06.251.1482 Ls 112;

  06.150.3400 Ls 108;

  5.7.5. piedalīšanās Pasaules Veselības organizācijas „Veselīgo pilsētu” tīkla konferencē apmaksai Ls 720 (klasifikācijas kods 06.251.1330);

  5.7.6. skolēnu autobusu maršrutu nodrošināšanai Ls 2576 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  5.8. PA „Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs” apkures parādu segšanai un komunālo maksājumu pieauguma kompensācijai Ls 11376, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  06.240.1529 Ls 557;

  06.240.1459 Ls 2290;

  06.240.1521 Ls 8529;

  5.9. pašvaldības pamatbudžetam CSDD atkaitījumiem saskaņā ar 2002.gada 31.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.609 „Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli” Ls 6600 (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  5.10. Izglītības pārvaldei Ls 1500, t.sk.:

  5.10.1. pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna” dziļurbuma sūkņa nomaiņai Ls 500, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 57;

  Ls 23;

  04.110.4180 Ls 420;

  5.10.2. pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” žoga remontam Ls 1000, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 650;

  Ls 350;

  5.11. naudas balvu izmaksai Ls 16960 sakarā ar profesionālajiem svētkiem – Skolotāju dienu - Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu pedagogiem saskaņā ar 3.pielikumu;

  5.12. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” mikroautobusa iegādei Ls 14000 (klasifikācijas kods 06.210.4150).

 10. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā, t.sk.:
 11. 6.1. veikt izmaiņas saskaņā ar 1.pielikumu;

  6.2. samazināt 2005.gadā asignējumus Jūrmalas Vakara vidusskolai interneta nodrošināšanai par Ls 73 (klasifikācijas kods 04.211.1415), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jaundubultu vidusskolai interneta izdevumu nodrošināšanai Ls 73 (klasifikācijas kods 04.211.1415);

  6.3. samazināt 2005.gadā asignējumus Jūrmalas pilsētas domei par Ls 6000 Slokas sporta stadiona būvniecībai (klasifikācijas kods 08.120.7000), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 6000 sākumskolai „Taurenītis” sporta zāles telpu grīdu tīrīšanas mašīnas iegādei (klasifikācijas kods 04.211.4180).

 12. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 6262, t.sk.:
 13. 7.1. Jūrmalas mākslas skolai ieņēmumus no citiem iepriekš neklasificētiem maksas pakalpojumiem par Ls 267 (klasifikācijas kods 9.6.9.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.421.1110);

  7.2. Mežmalas vidusskolai ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 2000 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār mācību materiālu iegādei un kapitāliem izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 900;

  Ls 820;

  Ls 280;

  7.3. Lielupes vidusskolai ieņēmumus no telpu īres un nomas par Ls 500 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem remontmateriālu iegādei (klasifikācijas kods 04.211.1551);

  7.4. Jūrmalas pilsētas domei ieņēmumus no dokumentu izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.3.0.) par Ls 1800 un citus iepriekš neklasificētus maksas pakalpojumu ieņēmumus (klasifikācijas kods 9.5.9.0.) par Ls 1695, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem:

  7.4.1. pasta pakalpojumu nodrošināšanai Ls 1800 (klasifikācijas kods 01.100.1413);

  7.4.2. tūrisma bukleta „Jūrmalas 2005” izdošanai Ls 1695 (klasifikācijas kods 01.100.1590).

 14. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus par Ls 1275, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas pilsētas domei pasākuma „Slokai 750” organizēšanai (klasifikācijas kods 08.251.1482).
 15. Samazināt 2005.gadā speciālā budžeta atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Izglītības pārvaldei par Ls 78, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.010.1511).
 16. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 800, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:
 17. 04.421.1471 Ls 450;

  04.421.4180 Ls 350.

 18. Samazināt 2005.gadā plānoto ziedojumu atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 70, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem bērnu fizioloģisko procesu nodrošināšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 19. Ls 10;

  04.421.1529 Ls 60.

 20. Veikt 2005.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.
 21. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.388-r, Nr.399-r, Nr.433-r, Nr.449-r, Nr.465-r, Nr.467-r, Nr.468-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 13898 apjomā, t.sk.:
 22. 13.1. Jūrmalas pilsētas domei pasākuma „Ielūdz I.Galante „Summertime”„ organizēšanai Ls 2996, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 2000;

  08.251.1482 Ls 996;

  13.2. Jūrmalas Vakara vidusskolai darba vietu pie datoriem nodrošināšanai Ls 848 (klasifikācijas kods 04.211.1512);

  13.3. Jūrmalas pilsētas muzejam Aspazijas 140.gadadienai veltītās konferences organizēšanai Ls 1299, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 125;

  Ls 49;

  Ls 80;

  Ls 1045;

  13.4. Jūrmalas pilsētas domei Senioru festivāla rīkošanai Ls 600 (klasifikācijas kods 08.251.1590).

  13.5. Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielas tualetes apsaimniekošanas izmaksu segšanai Ls 3000 (klasifikācijas kods 07.100.1454);

  13.6. sākumskolai „Taurenītis” sporta zāles datortehnikas iegādei Ls 1659, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  Ls 1219;

  Ls 440;

  13.7. Bulduru kultūras namam interneta pakalpojumu apmaksai Ls 134 (klasifikācijas kods 08.230.1415);

  13.8. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei vadītājas vietnieces S.Seņkinas pabalstam sakarā ar piecdesmit gadu jubileju Ls 372, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  Ls 300;

  Ls 72;

  13.9. Slokas pamatskolai direktores V.Moisejevas pabalstam sakarā ar jubileju Ls 372, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  Ls 300;

  Ls 72;

  13.10. Jūrmalas mākslas skolai autobusa īrei sakarā ar mācību ekskursiju uz Lietuvu Ls 378 (klasifikācijas kods 04.421.1472);

  13.11. Jūrmalas pilsētas domei revidenta darba apmaksai SIA „Dubultu šķelda” Ls 2240 (klasifikācijas kods 01.100.1447).

 23. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.422-r veiktās izmaiņas pamatbudžetā Jūrmalas pilsētas domei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 24. Ls -500;

  Ls -300;

  Ls -700;

  Ls -5000;

  08.120.1590 Ls +6500.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra
saistošo noteikumu Nr.19 (Nr.19, 10.punkts)
1.pielikums

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Maksājumi no valsts budžeta

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Labklājības pārvalde

06.251.1452

05.700.1452

06.251.1486

-24

-54

-37

06.251.1499

05.700.1499

06.251.1472

+24

+54

+37

Sākumskola „Atvase”

04.211.1414

04.211.1415

04.211.1441

04.211.1462

04.211.1485

04.211.1553

04.211.1561

-261

-31

-60

-51

-374

-24

-7

04.211.1411

04.211.1443

04.211.1451

04.211.1469

04.211.1486

04.211.1512

04.211.1551

+297

+60

+34

+51

+2

+2

+362

04.211.1555

-81

04.211.1511

04.211.1529

+40

+41

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

06.320.1441

06.320.1528

06.320.1499

-100

-100

-16

06.320.1511

06.320.1590

06.320.1552

+160

+40

+16

Pumpuru vidusskola

04.211.1411

04.211.1485

04.211.1486

04.211.1521

04.211.1529

04.211.1442

04.211.1330

-540

-460

-28

-330

-200

-45

-790

04.211.1523

04.211.1511

04.211.1482

+1 558

+45

+790

Jūrmalas mākslas skola

04.421.1420

04.421.1449

04.421.1469

04.421.1479

-80

-200

-95

-40

04.421.1413

04.421.1453

04.421.1472

04.421.1511

04.421.1512

04.421.1152

+20

+95

+40

+80

+100

+80

04.421.1411

04.421.1453

04.421.1479

04.421.1570

04.421.4180

-150

-30

-600

-300

-200

04.421.1110

04.421.1200

04.421.1413

04.421.1452

04.421.1472

04.421.1513

+498

+185

+2

+30

+555

+10

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

06.240.1563

-574

06.240.1529

+574

06.240.1447

06.240.1110

06.240.1200

-89

-990

-607

06.240.1415

06.240.1459

06.240.1529

+89

+1 065

+532

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.1449

08.251.1472

08.220.1454

08.220.4180

-197

-32

-645

-100

08.251.1444

08.251.1482

08.251.1511

08.251.1528

08.220.1443

08.220.1469

08.220.1479

08.220.1511

08.220.1512

08.220.1551

08.220.1552

08.220.4110

+47

+100

+50

+32

+45

+50

+200

+50

+100

+100

+100

+100

Izglītības pārvalde

04.421.1570

04.421.1610

04.211.1451

04.211.1485

04.211.4140

04.211.4180

-151

-23

-2 152

-152

-100

-383

04.423.1570

04.423.1610

04.211.1472

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1552

04.211.4160

+151

+23

+180

+105

+1 196

+462

+844

04.213.1469

04.213.1562

04.213.4110

04.213.4140

04.213.4700

-320

-150

-1 200

-200

-2 600

04.213.1441

04.213.1452

04.213.1454

04.213.1459

04.213.1479

04.213.1522

04.213.1551

04.213.1552

04.213.1554

04.213.1561

+80

+180

+990

+200

+115

+220

+1 000

+720

+400

+565

Vaivaru pamatskola

04.211.1485

04.211.1459

-193

-107

04.211.1443

04.211.1512

04.211.1472

+100

+100

+100

Jūrmalas pilsētas dome

03.110.4180

03.110.1482

03.120.1564

03.120.1590

03.120.1414

03.120.1511

08.251.1310

08.251.1441

08.251.1413

06.240.4700

06.220.4700

07.100.4700

03.120.4700

12.100.1482

08.220.7000

04.211.7000

-4 000

-250

-105

-60

-892

-437

-185

-1 800

-50

-245

-640

-2 640

-3 900

-4 000

-40 000

-5 000

03.110.1511

03.110.1411

03.120.1513

03.120.1472

03.120.1479

03.120.1442

08.251.1330

08.251.1590

06.010.4700

05.110.4700

12.100.1459

08.230.4700

04.110.7000

05.110.4700

+4 000

+250

+200

+150

+350

+542

+587

+1 700

+3 525

+3 900

+4 000

+40 000

+4 000

+1 000

08.230.1485

-1 200

08.230.4110

08.230.4300

+777

+423

Jūrmalas 1.ģimnāzija

04.211.1200

04.211.4160

04.211.1485

-1 000

-1 755

-480

04.211.1140

04.211.4180

04.211.1472

04.211.1452

04.211.1554

+1 000

+1 755

+150

+50

+280

Slokas pamatskola

04.211.1453

04.211.1469

04.211.1485

04.211.1523

04.211.1200

04.211.1330

04.211.1449

-410

-190

-527

-88

-500

-173

-200

04.211.4160

04.211.1451

04.211.1482

04.211.1140

04.211.1140

04.211.1454

+668

+492

+55

+500

+173

+200

Bulduru kultūras nams

08.251.1479

08.251.1413

08.230.1486

08.230.1441

08.230.1561

08.230.1449

-100

-150

-21

-20

-100

-20

08.251.1472

08.230.1445

08.230.1528

08.230.1523

08.230.1553

08.230.1411

08.230.1414

08.230.1555

+100

+21

+20

+100

+20

+50

+50

+50

Jūrmalas vakara vidusskola

04.211.1415

-85

04.211.1411

+85

Jūrmalas mūzikas vidusskola

04.421.1459

-100

04.421.1523

+100

Jūrmalas teātris

08.251.1447

08.251.1330

08.251.1590

-510

-100

-66

08.251.1170

08.251.1479

+356

+320

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1452

04.211.1455

04.211.1469

04.211.1482

04.211.1485

04.211.1454

-2

-6

-30

-3

-36

-110

04.211.1453

04.211.1414

+77

+110

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra
saistošo noteikumu Nr.19 (protokols Nr.19, 10.punkts)
2.pielikums

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

06.240.1563

 

-4738

 

06.240.1459

06.240.1529

+3158

+1580

       

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.4160

-40

08.251.1512

+40

       

Vaivaru pamatskola

04.211.1471

-665

04.211.1454

04.211.1512

04.211.1551

04.211.1563

+15

+100

+250

+300

04.211.1512

04.211.1552

04.211.1555

-50

-100

-100

04.211.1570

+250

Sākumskola „Atvase”

       

04.211.1551

04.211.1552

-540

-200

04.211.1570

04.211.4180

+300

+440

Jūrmalas pilsētas dome

08.120.7000

atl.g.b.

Privatizācijas fonds

-117000

-3000

08.270.7000

Privatizācijas fonds

+120000

       

 

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra

saistošo noteikumu Nr.19 (Nr.19, 10.punkts)

3.pielikums

Finansējums naudas balvu izmaksai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem

Kredītrīkotājs

Klasif.kods

Papildus līdzekļi (Ls)

Izglītības pārvalde, t.sk:

 

5960

 

04.211.1170

1580

 

04.110.1170

3040

 

04.213.1170

460

 

04.422.1170

440

 

04.423.1170

440

Slokas pamatskola

04.211.1170

820

Majoru pamatskola

04.211.1170

660

1.ģimnāzija

04.211.1170

900

Kauguru vidusskola

04.211.1170

1160

Pumpuru vidusskola

04.211.1170

1080

Jaundubultu vidusskola

04.211.1170

620

Lielupes vidusskola

04.211.1170

860

Mežmalas vidusskola

04.211.1170

1060

Alternatīvā skola

04.211.1170

500

Vaivaru pamatskola

04.211.1170

500

Sākumskola "Atvase"

04.211.1170

460

Sākumskola "Taurenītis"

04.211.1170

480

Vakara vidusskola

04.211.1170

260

Peldēšanas skola

04.422.1170

160

Mākslas skola

04.421.1170

280

Jūrmalas Mūzikas vidusskola

04.421.1170

1060

Bērnu un jauniešu valodas centrs

04.423.1170

100

Zaigas-Ivanovas tenisa skola

04.422.1170

40

KOPĀ:

16960