Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 17. augustāNr.11

Protokols Nr.16, 14.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksājumiem no citiem budžetiem (klasifikācijas kods 18.4.0.0.) par Ls 480, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Ls 480 personu, kas iegūst vidējo izglītību, nodarbināšanas apmaksai vasaras laikā (klasifikācijas kods 06.240.1110).
 2. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2005.gadā novirzīt Ls 33 978:
 3. 2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 18387, t.sk.:

  2.1.1. nekustamā īpašuma Lienes ielā 5 apdrošināšanas izdevumu segšanai Ls 300 (klasifikācijas kods 01.100.1454);

  2.1.2. caurlaižu automātu apdrošināšanas izdevumu segšanai Ls 150 (klasifikācijas kods 03.110.1454);

  2.1.3. Slokas 750.gadadienas svinību organizēšanai Ls 1986, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 1586;

  Ls 400;

  2.1.4. sociālās dzīvojamās mājas Nometņu 2a jumta remontam un plīts iegāžu apmaksai Ls 5410 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  2.1.5. Jūrmalas pilsētas domes š.g. lēmumu Nr.43 un Nr.101 „ Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā” izpildes nodrošināšanai Ls 10541, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 4930;

  01.100.1140 Ls 2465;

  01.100.1150 Ls 980;

  01.100.1200 Ls 2018;

  01.100.1411 Ls 148;

  2.2. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” pastkastīšu iegādei sociālajā dzīvojamā ēkā Nometņu 2a Ls 753 (klasifikācijas kods 07.100.1512);

  2.3. Bibliotēku apvienībai centrālās bibliotēkas gāzes katla nomaiņai Ls 3074, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.210.1451 Ls 607;

  08.210.4180 Ls 2467;

  2.4. Pumpuru vidusskolai deju kolektīva vizītes nodrošināšanai uz Slovākijas festivālu Ls 1710, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 790;

  04.211.1472 Ls 920;

  2.5. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” glābēju prēmēšanai Ls 745, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  Ls 600;

  03.120.1200 Ls 145;

  2.6. Slokas pamatskolai informātikas kabineta remontam Ls 4342 (klasifikācijas kods 04.211.1451);

  2.7. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei linoleja nomaiņai pirmskolas izglītības iestādē „Katrīna” Ls 1643 (klasifikācijas kods 04.110.1551);

  2.8. Majoru kultūras namam tautisko tērpu iegādei deju kolektīvam „Ābelīte” Ls 3324 (klasifikācijas kods 08.230.1561).

 4. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā saskaņā ar 1.pielikumu.
 5. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 260 Jūrmalas bibliotēku apvienībai ieņēmumus par pārējiem iestāžu maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumiem, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:
 6. Ls +50;

  Ls +200;

  Ls +10.

 7. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus par Ls 4254, t.sk.:
 8. 5.1.Jūrmalas bibliotēku apvienībai par Ls 75, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot informācijas sistēmas projektu konkursā „Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās” atbalstītā projekta „Interneta pieejas punktu izveide Dubultu bērnu bibliotēkā un Asaru bibliotēkas bērnu nodaļā” realizēšanai (klasifikācijas kods 08.210.1590).

  5.2.Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 4179, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Aspazijas mājas bibliotēkas digitalizācija” realizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem;

  08.251.1140 Ls +355;

  08.251.1170 Ls +410;

  08.251.1200 Ls +185;

  08.251.1445 Ls +472;

  08.251.1482 Ls +30;

  08.251.1528 Ls +70;

  08.251.4110 Ls +1126;

  08.251.4300 Ls +1531.

 9. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus un izdevumus par Ls 2650, ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Jūrmalas teātrim pasākuma „Tu esi pamanīts” organizēšanai (klasifikācijas kods 08.251.1479).

 10. Samazināt 2005.gadā speciālā budžeta Dabas resursu nodokļa ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas pilsētas domei 26.līnijas kolektora izbūvei par Ls 10000 (klasifikācijas kods 07.320.1482), novirzot tos SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 26.līnijas kolektora izbūvei (klasifikācijas kods 07.320.7000).

 11. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta ieņēmumus no Dabas resursu nodokļa par Ls 55000, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 55000 SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai ūdensvada un kanalizācijas ielas cauruļvadu izbūvei Kauguros - glābšanas stacijas kanalizēšanai (klasifikācijas kods 07.320.7000).

 12. Veikt 2005.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.

 13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra apstiprināto nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.323-r, 354-r, 355-r, 374-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 6825 apjomā, t.sk.:

  10.1. SO „Vecās tehnikas klubs MG” Ls 2500 antīko spēkratu salidojumam „Retro Jūrmala -2005”:

  Ls +700;

  Ls +900;

  08.251.1563 Ls +900;

  10.2.SO „Vecās tehnikas klubs MG” Ls 400 antīko spēkratu salidojumam „Retro Jūrmala – 2005”:

  08.251.1471 Ls +100;

  08.251.1563 Ls +300;

  10.3.Labklājības pārvaldei Ls 120 sakarā ar represēto salidojumu Ikšķilē:

  Ls +40;

  06.251.1472 Ls +80;

  10.4.Jūrmalas pilsētas domei Ls 125 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.599-rp (klasifikācijas kods 01.100.1150);

  10.5.SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 1844 pievienotās vērtības nodokļa nomaksai par 2005.gadā pašvaldības budžetā piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai (klasifikācijas kods 07.100.1492);

  10.6.SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 1836 pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 2005.gadā papildus piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai (klasifikācijas kods 07.100.1492);

  10.7.Jūrmalas pilsētas domei Ls 2595 festivāla „Jaunais vilnis – 2005” nakts diskotēku medicīniskās palīdzības nodrošināšanai un glābšanas dienesta uz ūdens nodrošināšanai Dzintaru pludmalē (klasifikācijas kods 08.251.1482);

  10.8.Jūrmalas pilsētas domei Ls 2996 pasākuma „Ielūdz Inese Galante „Summertime”” realizēšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.251.1441 Ls 2000;

  08.251.1482 Ls 996.

 14. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.punktu, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.327-r, Nr.359-r veiktās izmaiņas, t.sk.:

  11.1. Izglītības pārvaldes mērķdotācijas tāmē:

  Ls -350;

  Ls +350;

  11.2. Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajā Attīstības fonda tāmē:

  08.270.1590 Ls -1000;

  08.270.1479 Ls +1000;

 15. Papildināt Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 3.pielikumu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
(protokols Nr.16, 14.punkts)

Izmaiņas 2005.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Maksājumi no valsts budžeta

 

Klasif. Kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

                       

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

04.010.1479

04.010.1511

04.110.1479

04.211.1479

04.422.1479

04.423.1479

-70

-230

-373

-108

-1 800

-1 200

04.010.1472

04.010.1555

04.110.1472

04.211.1472

04.422.1472

04.423.1472

+70

+230

+373

+108

+1 800

+1 200

Kauguru kultūras nams

08.251.1479

-280

08.251.1472

+280

08.230.1479

-134

08.230.1472

+134

Majoru kultūras nams

08.230.1485

-6 498

08.230.1451

+6 498

Pašvaldības policija

03.130.4110

-100

03.130.4300

+100

Jūrmalas bibliotēku apvienība

08.210.1479

-30

08.210.1472

+30

Jūrmalas Alternatīvā skola

04.211.1479

04.211.1485

04.211.1493

-20

-152

-12

04.211.1472

04.211.1551

+20

+164

04.211.1563

-200

04.211.1562

+200

Jūrmalas pilsētas dome

04.110.7000

08.270.7000

13.200.7000

03.120.4700

07.100.4700

-18 810

-7 105

-10 770

-14 503

-964

01.100.1140

04.211.7000

04.211.4700

04.110.4700

05.210.4700

08.230.4700

05.110.4700

01.100.1200

07.320.1451

+8 700

+30 985

+1 780

+3 480

+2 240

+1 180

+2 100

+723

+964

Jūrmalas mākslas skola

04.421.4110

-100

04.421.4300

+100

PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

06.240.4110

-26

06.240.4300

+26

Vēlēšanu komisija

01.533.1200

01.533.1479

01.533.1554

-720

-113

-170

01.533.1444

01.533.1512

01.533.1528

+720

+183

+100

SO „Horna dārza atdzimšanas fonds”

08.251.1484

-5

08.251.1590

+5

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1140

08.220.1454

08.220.1529

08.220.1540

-105

-150

-200

-60

08.220.1170

08.220.1445

08.220.1447

08.220.1551

+105

+60

+150

+200

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1469

-220

04.211.1415

+220

SIA „Jūrmalas gaisma”

12.100.1485

07.400.1485

07.400.1479

-1 870

-10 100

-705

12.100.1140

12.100.1200

12.100.1452

12.100.1472

12.100.1492

12.100.1528

12.100.1554

07.400.1140

07.400.1200

07.400.1452

07.400.1472

07.400.1492

07.100.1528

07.400.1530

07.400.1472

+249

+60

+340

+800

+56

+165

+200

+2 661

+651

+500

+800

+594

+273

+4 621

+705

Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skola

04.422.1330

04.422.1482

04.422.1511

04.422.1512

04.422.1471

-30

-25

-10

-24

-103

04.422.1415

+192


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
(protokols Nr.16, 14.punkts)

Izmaiņas 2005. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jūrmalas sociālās aprūpes centrs

06.240.1452

06.240.1568

-360

--203

06.240.1110

06.240.1200

+360

+203

       

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.251.4160

-57

08.251.1512

+57

       

3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 17.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
(protokols Nr.16, 14.punkts)

Papildinājums Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu darbinieku skaita sarakstiem no 2005.gada 1.septembra

Izglītības iestāde

Amata nosaukums

Amata likme

Amata alga (Ls)

Mēneša atalgojums(Ls)

Slokas pamatskola

Sociālais pedagogs

1

187

187.00

Majoru pamatskola

Sociālais pedagogs

0.8

187

149.60

1.ģimnāzija

Sociālais pedagogs

1

187

187.00

Kauguru vidusskola

Sociālais pedagogs

1.5

187

280.50

Pumpuru vidusskola

Sociālais pedagogs

1

187

187.00

Jaundubultu vidusskola

Sociālais pedagogs

0.5

187

93.50

Lielupes vidusskola

Sociālais pedagogs

0.8

187

149.60

Mežmalas vidusskola

Sociālais pedagogs

1

187

187.00

Alternatīvā skola

Sociālais pedagogs

0.25

187

46.75

Vaivaru pamatskola

Sociālais pedagogs

0.3

187

56.10

Sākumskola "Atvase"

Sociālais pedagogs

0.6

187

112.20

Sākumskola "Taurenītis"

Sociālais pedagogs

0.2

187

37.40

Vakara vidusskola

Sociālais pedagogs

0.8

187

149.60

Ķemeru vidusskola

Sociālais pedagogs

0.35

187

65.45

Sākumskola "Zvaniņš"

Sociālais pedagogs

0.25

187

46.75

Sākumskola "Ābelīte"

Sociālais pedagogs

0.15

187

28.05