Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2005.gada 11. maijāNr.3

Protokols Nr.7, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumos Nr.13 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantiem
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

 1. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumiem Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” ir saistošo noteikumu spēks.
 2. Palielināt 2005.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 834052, t.sk.:
 3. 2.1. ieņēmumus no pašvaldībām piekritīgas mantas realizācijas par Ls 758177 (klasifikācijas kods 13.4.0.0.);

  2.2. ieņēmumus no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības finansējuma daļu struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai par Ls 61121 (klasifikācijas kods 18.2.5.1.);

  2.3. ieņēmumus pašvaldības budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 14754 (klasifikācijas kods 18.2.5.2.).

 4. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā novirzīt Ls 380770, t.sk.:
 5. 3.1. Lielupes vidusskolai bērnu sociālajai ēdināšanai Ls 4792 (klasifikācijas kods 06.150.1563);

  3.2. Slokas pamatskolai FK „Jūrmala” sacensību un treniņu nodrošināšanai 2005.gada sezonai Ls 2763, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 1817;

  04.211.1200 Ls 438;

  04.211.1482 Ls 48;

  04.211.1552 Ls 230;

  04.211.1529 Ls 115;

  04.211.1523 Ls 115;

  3.3. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei Ls 4425, t.sk.:

  3.3.1. pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” nomas maksas nomaksai Ls 3200 (klasifikācijas kods 04.110.1471);

  3.3.2. pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte” telpu nomas nomaksai Ls 1225, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.110.1471 Ls 960;

  04.110.1493 Ls 265;

  3.4. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 831, t.sk.:

  3.4.1. Edinburgas prospektā 35 lit.006 teritorijas uzkopšanai Ls 627 (klasifikācijas kods 07.100.1454);

  3.4.2. vētras seku likvidēšanai jumta remontam ēkā Zemgales ielā 34/1 Ls 204 (klasifikācijas kods 07.100.1482);

  3.5. Jūrmalas pilsētas domei Ls 299555, t.sk.:

  3.5.1. izsoles organizēšanai saskaņā ar 2005.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.19 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Āraišu ielā 5 pārdošanu” Ls 13080, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  01.100.1140 Ls 10541;

  01.100.1200 Ls 2539;

  3.5.2. projekta „Jūrmalas pilsētas darba tirgus izpēte, analīze un perspektīvu noteikšana” realizēšanai Ls 19120, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  13.010.1110 Ls 2000;

  13.010.1200 Ls 482;

  13.010.1447 Ls 16402;

  13.010.1441 Ls 236;

  3.5.3. piedalīšanās „CIS – Inwetex” izstādē nodrošināšanai Ls 2965, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  13.200.1482 Ls 1965;

  13.200.3600 Ls 1000;

  3.5.4. Lielupes tilta konusa nostiprināšanai Ls 38206 (klasifikācijas kods 12.100.7000);

  3.5.5. Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas pabeigšanai un aprīkojuma iegādei Ls 21508 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  3.5.6. Slokas bibliotēkas fasādes krāsošanai Ls 2980 (klasifikācijas kods 08.210.1451);

  3.5.7. bijušā Slokas tirgus laukuma labiekārtošanai Ls 1950 (klasifikācijas kods 07.100.1451);

  3.5.8. apbedījumu vietu sakārtošanai Slokas kapos Ls 405 (klasifikācijas kods 07.100.1451);

  3.5.9. projektu ar ES līdzfinansējumu pieteikumu tehniskai izstrādei Ls 10000 (klasifikācijas kods 13.010.1447);

  3.5.10. projekta „Vienotas pludmales patruļas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā” realizācijai Ls 125341, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.120.1170 Ls 18775;

  03.120.1200 Ls 4523;

  03.120.1310 Ls 35;

  03.120.1330 Ls 70;

  03.120.1413 Ls 35;

  03.120.1414 Ls 1755;

  03.120.1441 Ls 141;

  03.120.1442 Ls 2555;

  03.120.1447 Ls 671;

  03.120.1471 Ls 141;

  03.120.1479 Ls 351;

  03.120.1482 Ls 105;

  03.120.1511 Ls 3149;

  03.120.1512 Ls 675;

  03.120.1528 Ls 767;

  03.120.1564 Ls 105;

  03.120.1590 Ls 358;

  03.120.4110 Ls 1435;

  03.120.4180 Ls 57974;

  03.120.4300 Ls 956;

  14.323.3800 Ls 30765;

  3.5.11. pirmpirkuma tiesību izmantošanai Ls 64000, t.sk.:

  3.5.11.1 zemes iegādei zem Jaundubultu vidusskolas Ls 28000 (klasifikācijas kods 13.600.6000);

  3.5.11.2. nekustamā īpašuma iegādei pie pašvaldības iestādes „Sprīdītis” Ls 36000 (klasifikācijas kods 13.600.4500);

  3.6. Alternatīvajai skolai telpu nomas nomaksai Ls 17996 (klasifikācijas kods 04.211.1471);

  3.7. Labklājības pārvaldei Ls 20000, t.sk.:

  3.7.1. Pabalsta personām ar īpašām vajadzībām izmaksai Ls 3000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  3.7.2. Atlaižu transportā segšanai pensionāriem vienreizējo braukšanas biļešu iegādēm Ls 17000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  3.8. Pašvaldības iestādei „Sprīdītis” kabatas naudas segšanai Ls 408 (klasifikācijas kods 06.210.1567);

  3.9. Jūrmalas pilsētas domes rezerves fondam Ls 30000 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

 6. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no pārējiem maksājumiem no valsts pamatbudžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 11762, ieņēmumu pārsniegumu novirzot saskaņā ar 1.pielikumu.
 7. Samazināt atlikumu uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumos par Ls 7209, t.sk.:
 8. 5.1. Jūrmalas Bibliotēku apvienībai par Ls 551, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem bibliotēku uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem: 08.210.1411 Ls 157;

  08.210.1441 Ls 50;

  08.210.1554 Ls 244;

  08.210.4180 Ls 100;

  5.2. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei par Ls 349, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem sākumskolas „Ābelīte” uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1551 Ls 200;

  04.211.1552 Ls 149;

  5.3. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram par Ls 6309, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (klasifikācijas kods 04.423.1485).

 9. Palielināt 2005.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 12366 , t.sk.:
 10. 6.1. sākumskolai „Taurenītis” ieņēmumus par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem par Ls 2300 (klasifikācijas kods 9.5.6.0.), novirzot tos elektroenerģijas izdevumu segšanai (klasifikācijas kods 04.211.1523);

  6.2. Slokas pamatskolai ieņēmumus par telpu īri un nomu par Ls 1250 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos dienesta braucienu izdevumu segšanai un kancelejas mēbeļu iegādei, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1310 Ls 250;

  04.211.4160 Ls 1000;

  6.3. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei ieņēmumus par telpu īri un nomu par Ls 560 (klasifikācijas kods 9.5.4.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1551 Ls 410;

  04.211.1552 Ls 150;

  6.4. Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centram ieņēmumus no sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par maksu par Ls 8256 (klasifikācijas kods 9.5.1.0.), novirzot tos iestādes uzturēšanas un kapitālo izdevumu segšanai, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.423.1110 Ls 1100;

  04.423.1200 Ls 265;

  04.423.1411 Ls 50;

  04.423.1413 Ls 50;

  04.423.1414 Ls 70;

  04.423.1441 Ls 150;

  04.423.1447 Ls 100;

  04.423.1454 Ls 100;

  04.423.1485 Ls 1691;

  04.423.1482 Ls 1200;

  04.423.1499 Ls 100;

  04.423.1540 Ls 50;

  04.423.4110 Ls 1060;

  04.423.4160 Ls 2000;

  04.423.4300 Ls 270.

 11. Veikt izmaiņas 2005.gadā pašvaldības pamatbudžetā:
 12. 7.1. samazināt 2005.gadā Jūrmalas pilsētas domei asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta kultūras projektu realizācijai par Ls 20000 (klasifikācijas kods 08.251.1485), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kredītrīkotājiem saskaņā ar 2.pielikumu;

  7.2. samazināt 2005.gadā Jūrmalas pilsētas domei asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta sabiedrības integrācijas programmas realizēšanai par Ls 6620 (klasifikācijas kods 08.300.1482), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kredītrīkotājiem saskaņā ar 3.pielikumu;

  7.3. veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 4.pielikumu;

  7.4. samazināt 2005.gadā Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldei asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Ls 34400 (klasifikācijas kods 06.150.3400), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 34400 apmērā pašvaldības aģentūrai „Sociālās aprūpes centrs” transportlīdzekļa iegādei pilsētas invalīdu pārvadāšanai (klasifikācijas kods 06.220.4150).

 13. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 4012, t.sk.:
 14. 8.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 1500, novirzot tos Jūrmalas pilsētas svētku organizēšanai 2005.gada 16. un 17.jūlijā (klasifikācijas kods 08.270.1590);

  8.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” par Ls 2512, novirzot tos apģērbu un apavu iegādei Ls 190 un bērnu velosipēdu iegādei Ls 2322, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.210.1561 Ls 190;

  06.210.4150 Ls 2322.

 15. Palielināt 2005.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus par Ls 5582, t.sk.:
 16. 9.1. Jūrmalas pilsētas muzejam par Ls 1880, novirzot tos starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” pasākumiem „Sapnis vasaras naktī” Ls 80, „Vēsturisko kuģu lukturu gaisma naktī – Jūrmalas zvejnieka sētā” Ls 100 un muzejisko priekšmetu iepirkumu projekta „Olgas Šilovas skulptūra ”Eņģelis”„ realizācijai Ls 1700, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1170 Ls 150;

  08.251.1528 Ls 20;

  08.251.1590 Ls 10;

  08.251.4200 Ls 1700.

  9.2. Jūrmalas bibliotēku apvienībai par Ls 326, novirzot tos informācijas sistēmas projektu konkursā „Pakalpojumi bērniem publiskajās un skolu bibliotēkās” atbalstītā projekta „Interneta pieejas punktu izveide Dubultu bērnu bibliotēkā un Asaru bibliotēkas bērnu nodaļā” realizēšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1110 Ls 151;

  08.210.1200 Ls 49;

  08.210.1445 Ls 126;

  9.3. Labklājības pārvaldei par Ls 3376, novirzot tos speciālista audžu ģimeņu veidošanā atalgojuma nodrošināšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  06.251.1170 Ls 2720;

  06.251.1200 Ls 656.

 17. No ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Privatizācijas fondā novirzīt Ls 144820, t.sk.:
 18. 10.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Ls 32172 atskaitījumu veikšanai no pašvaldības objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem (klasifikācijas kods 14.500.1482);

  10.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 72840, t.sk.:

  10.2.1. Slokas sporta kompleksa projektēšanai Ls 52240 (klasifikācijas kods 08.120.7000);

  10.2.2. Majoru kultūras nama fasādes rekonstrukcijai Ls 20600 (klasifikācijas kods 08.230.4700).

  10.3. SIA „Jūrmalas namsaimnieks” Ls 39808 ēku fasāžu krāsošanai (klasifikācijas kods 07.100.1451).

 19. No Dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Ls 200 Jūrmalas pilsētas domei sienas sagatavošanai bērnu vides akcijas norises vietā (klasifikācijas kods 07.320.1451).
 20. Veikt 2005.gadā izmaiņas pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 5.pielikumu.
 21. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 „Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētājas rīkojumiem Nr.70-r, Nr.97-r, Nr.116-r veiktās izmaiņas apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē, t.sk.:
 22. 13.1. Majoru pamatskolai

  04.211.1485 Ls -430;

  04.211.1441 Ls +100;

  04.211.1540 Ls +180;

  04.211.1469 Ls +150;

  04.211.4160 Ls -90;

  04.211.4180 Ls +90;

  13.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai

  06.320.1482 Ls +54;

  06.320.1453 Ls -54;

  13.3. Majoru kultūras namam

  08.230.1555 Ls -38;

  08.230.1561 Ls +38;

  08.230.1485 Ls -3943;

  08.230.1453 Ls +500;

  08.230.1512 Ls +2597;

  08.230.1552 Ls +846;

  13.4. Lielupes vidusskolai

  04.211.1485 Ls -24;

  04.211.1499 Ls +24.

 23. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.4 „Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt 2005.gadā ar priekšsēdētājas rīkojumiem Nr.69-r, Nr.74-r, Nr.79-r, r.84-r, Nr.100-r, Nr.117-r, Nr.119-r, Nr.124-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 10146, t.sk.:
 24. 14.1. Jūrmalas pilsētas Alternatīvajai skolai samaksai par piespiedu darba kavējumu Ls 2073, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 1670;

  04.211.1200 Ls 403;

  14.2. Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldei Ķemeru vidusskolas skolēnu dalībai starptautiskajā projektā P.A.R.I.S.O.L. Itālijā Ls 160 (klasifikācijas kods 04.211.1482);

  14.3. Jūrmalas pilsētas domei snovborda sportistu dalības maksai starptautiskajās sacensībās Polijā Ls 360 (klasifikācijas kods 08.120.1482);

  14.4. Jūrmalas pilsētas domei L.Mucelānes projekta realizācijai sabiedrības integrācijas programmas ietvaros Ls 1373, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  08.300.1482 Ls 1123;

  08.300.1200 Ls 250;

  14.5. Jūrmalas pilsētas muzejam Mākslas kolekcijas papildināšanai Ls 1000 (klasifikācijas kods 08.251.4200);

  14.6. Jūrmalas pilsētas domei par informācijas izvietošanu papildlapās „Jūrmalas Ziņas” un „Novosti Jurmali” Ls 600 (klasifikācijas kods 08.300.1441);

  14.7. Jūrmalas bibliotēku apvienībai valsts vienotās sistēmas projekta ietvaros iegūtās datortehnikas apdrošināšanai Ls 451 (klasifikācijas kods 08.210.1482);

  14.8. Lielupes vidusskolai apbedīšanas pabalsta izmaksai Ls 150 (klasifikācijas kods 04.211.1150);

  14.9. Jūrmalas pilsētas domei LR Jūrmalas pilsētas tiesas 2005.gada 9.marta sprieduma izpildei Ls 1703, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  01.100.1170 Ls 960;

  01.100.1200 Ls 232;

  01.100.1330 Ls 265;

  01.100.1444 Ls 62;

  01.100.1499 Ls 184;

  14.10. Pašvaldības policijai dibināšanas 15.gadadienas pasākumiem Ls 990, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

  03.130.1471 Ls 300;

  03.130.1590 Ls 690;

  14.11. Slokas pamatskolai komandējuma braucienam uz Madridi Ls 301 (klasifikācijas kods 04.211.1330);

  14.12. Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldei pilsētas skolēnu apbalvošanai ar naudas balvām, kuri ieguva godalgotas vietas olimpiādēs Ls 985 (klasifikācijas kods 04.010.1150).

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta


Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija
saistošo noteikumu Nr.3
1.pielikums

Valsts līdzekļu sadale mācību grāmatu iegādei 2005.gadam

Valdības

klasifikācijas

kods

Iestādes nosaukums

Ekonom.

klasifikācijas

kods

Summa

Ls

04 - 211

Slokas pamatskola

1610

795

04 - 211

Majoru pamatskola

1610

756

04 - 211

Alternatīvā skola

1610

229

04 - 211

Vaivaru pamatskola

1610

291

04 - 211

1.ģimnāzija

1610

977

04 - 211

Kauguru vidusskola

1610

2122

04 - 211

Pumpuru vidusskola

1610

1013

04 - 211

Jaundubultu vidusskola

1610

779

04 - 211

Lielupes vidusskola

1610

894

04 - 211

Mežmalas vidusskola

1610

1484

04 - 211

Sākumskola ”Atvase”

1610

564

04 - 211

Sākumskola ”Taurenītis”

1610

190

04 - 211

Vakara vidusskola

1610

952

Izglītības pārvalde, t.sk.

716

04 - 211

Ķemeru vidusskola

1610

303

04 - 211

Sākumskola „Zvaniņš”

1610

229

04 - 211

Sākumskola „Ābelīte”

1610

184

 

Pavisam kopā:

 

11762

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija
saistošo noteikumu Nr.3
2.pielikums

Jūrmalas pilsētas 2005.gada kultūras pasākumu konkursā uzvarējušo projektu tāmes

Iestāde / projekts

VFK

EKK

Summa (Ls)

Projekti kopā:

20 000

Jūrmalas teātris

700

Starp debesīm un zemi griezta viesulī, es slāpdama pēc gaismas stariem tvēru

700

 

08.251.

1170

200

08.251.

1512

200

08.251.

1590

150

08.251.

1441

150

Pumpuru vidusskola

300

Dziesmu svētki

300

 

08.251.

1441

6

08.251.

1479

160

08.251.

1590

114

08.251.

1523

5

08.251.

1551

15

SO "Horna dārza atdzimšanas fonds"

500

Dziedam Stingu Jūrmalā

500

 

08.251.

1170

335

08.251.

1441

25

08.251.

1482

10

08.251.

1479

50

08.251.

1590

25

08.251.

1484

5

08.251.

1444

50

Luda Bērziņa piemiņas fonds

200

Gaismas vizma

200

 

08.251.

1441

200

SO "Hermaņa Brauna fonds"

1 000

Aicina Inese Galante

1 000

 

08.251.

1441

1 000

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

300

Sloka fotoobjektīvā

300

 

08.251.

1590

135

08.251.

1482

165

Slokas pamatskola

148

Slokas rakstnieki bija, ir un būs

148

 

08.251.

1511

38

08.251.

1590

110

Majoru kultūras nams

500

Horeogrāfiskā deju svīta "Ziedi mana Jūrmala"

500

 

08.251.

1170

350

08.251.

1482

150

SO "Latvijas koncertaģentūra "Mūza""

2 000

 

2 000

 

08.251.

1170

1 500

08.251.

1453

150

08.251.

1441

350

Biedrība "Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris"

1 400

Mūzika Horna dārzā

1 400

 

08.251.

1479

1 030

08.251.

1170

160

08.251.

1590

210

SO Konsertapvienība "SOLO"

500

Vīnes stāsti

500

 

08.251.

1170

500

SIA "Dzintaru koncertzāle"

800

Starptautiskais baleta festivāls "Baleta Zvaigznes Jūrmalā - 2005"

800

 

08.251.

1442

800

Jūrmalas muzeja atbalsta fonds

1 500

Jūrmalas fotogrāfu darbu ceļojošā izstāde "Mūsu Jūrmala"

1 500

 

08.251.

1482

1 200

08.251.

1590

300

Jūrmalas pilsētas muzejs

550

Jūrmalas brīvdabas muzejam vēsturisko tērpu izgatavošanai

350

 

08.251.

1590

164

08.251.

1170

150

08.251.

1200

36

Reklāmas lapas izgatavošanai

200

 

08.251.

1482

200

Jūrmalas bibliotēku apvienība

1 350

Ķemeru bibliotēkas loma un nozīme laika ritumā

500

 

08.251.

1590

38

08.251.

1511

10

08.251.

1170

452

Atnāc un piedalies!

250

 

08.251.

1590

38

08.251.

1511

2

08.251.

1170

210

Sloka 750. jubilejas zīmē

600

 

08.251.

1511

93

08.251.

1555

32

08.251.

1590

360

08.251.

1170

115

Jūrmalas mākslas skola

1 100

Es dzīvoju pie jūras

600

 

08.251.

1570

100

08.251.

1413

50

08.251.

1590

450

Bērnu egle Horna dārzā

500

 

08.251.

1590

350

08.251.

1482

150

Bulduru kultūras nams

1 500

Starptautiskais kultūras festivāls "Daina-kansanlaulu-rahvalaul-deina"

800

 

08.251.

1170

50

08.251.

1200

12

08.251.

1441

50

08.251.

1442

384

08.251.

1482

24

08.251.

1590

280

Mākslas svētki Jomas ielā

700

 

08.251.

1170

270

08.251.

1200

65

08.251.

1441

50

08.251.

1479

60

08.251.

1590

255

Kauguru kultūras nams

1 850

Maizes svētki Kauguros

850

 

08.251.

1479

650

08.251.

1590

200

Annas diena Slokā

1 000

 

08.251.

1479

850

08.251.

1482

150

Jūrmalas pilsētas dome

3 802

Saules zaķis 2005

1 000

 

08.251.

1442

934

08.251.

1479

66

V starptautiskais bērnu horeogrāfijas festivāls "Arabeska-2005"

1 000

 

08.251.

1479

1 000

Jūrmala - 2005

1 200

 

08.251.

1479

800

08.251.

1590

200

08.251.

1413

50

08.251.

1511

150

Daudz laimes dzimšanas dienā, Sloka!

200

 

08.251.

1512

100

08.251.

1590

19

08.251.

1482

46

08.251.

1511

35

Kaķis Aspāzijai

1

 

08.251.

1511

1

Ginesa (Guinness) rekorda pieteikums

1

 

08.251.

1511

1

Slokas un tās apkārtnes kultūrvēsture

400

 

08.251.

1590

400

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija
saistošo noteikumu Nr.3
3.pielikums

Jūrmalas pilsētas 2005.gada integrācijas konkursā uzvarējušo projektu tāmes

Iestāde / projekts

VFK

EKK

Summa (Ls)

Projekti kopā:

6 620

Jūrmalas bibliotēku apvienība

1 236

Mācos valodu ar prieku

480

 

08.251.

1511

20

08.251.

1512

40

08.251.

1555

80

08.251.

1590

90

08.251.

4110

250

Lasītprieks. Mazu bērnu un viņu vecāku integrācija bibliotēkā

206

 

08.251.

1590

16

08.251.

1620

190

Solis - un esam blakus ...

550

 

08.251.

1590

200

08.251.

1620

200

08.251.

4180

150

Labklājības pārvalde

1 550

Sociālās mājās dzīvojošo ģimeņu 130 bērnu etniski sociālā integrācija sabiedrībā

1 550

 

06.251.

1170

1 120

06.251.

1200

270

06.251.

1590

160

Slokas pamatskola

615

Brīnumzeme

615

 

04.211.

1442

295

04.211.

1479

180

04.211.

1482

140

Kauguru kultūras nams

1 549

Dzejas diena - Rainim 140

983

 

08.251.

1479

300

08.251.

1482

500

08.251.

1590

183

Neformālo pianistu alternatīvais festivāls - 2005

566

 

08.251.

1442

150

08.251.

1453

80

08.251.

1479

50

08.251.

1482

156

08.251.

1590

130

Jūrmalas pilsētas teātris

700

Es un Mēs savā pilsētā

700

 

08.251.

4180

700

Majoru kultūras nams

470

Lietuviešu diena ar fotogrāfijām

470

 

08.251.

1170

210

08.251.

1442

70

08.251.

1590

190

Jūrmalas pilsētas muzejs

500

Jauniešu centrs Jūrmalā

500

 

08.251.

1170

103

08.251.

1449

147

08.251.

1479

150

08.251.

1590

100

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija
saistošo noteikumu Nr.3
4.pielikums

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Klasifikācijas kods

“ – “

Klasifikācijas kods

“ + “

Tenisa skola

04.422.4180

-74

04.422.1411

04.422.1512

+50

+24

               

Pumpuru vidusskola

04.211.1551

-1582

04.211.1451

+1528

Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde

04.211.1511

04.211.1110

-150

-100

04.211.1512

04.211.1150

+150

+100

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

04.211.1485

04.211.4160

-83

-1400

04.211.1310

04.211.1443

04.211.1512

+51

+32

+1400

Jūrmalas pilsētas dome

07.100.1454

07.320.1454

13.200.1330

13.200.1442

13.200.1445

13.200.4180

03.110.4180

13.600.4500

-1263

-14952

-3000

-3000

-1000

-1399

-16308

-100000

07.100.1482

07.100.1512

07.100.4180

13.200.1590

13.200.1479

13.200.1482

13.200.3600

03.110.4700

03.110.1511

13.600.6000

+98

+1165

+14952

+6351

+13

+887

+1148

+4980

+11328

+100000

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.4110

-88

04.211.4300

+88

Jūrmalas Alternatīvā skola

04.211.1610

04.211.4160

-356

-1788

04.211.1620

04.211.4180

04.211.1512

+356

+900

+888

Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs

04.423.1459

-110

04.423.4110

04.423.4300

+20

+90

Bulduru kultūras nams

08.230.4110

-99

08.230.4180

+99

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

04.211.1140

-300

04.211.1150

+300

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

06.251.1511

06.251.1170

-120

-115

06.251.1555

06.251.1482

+120

+115

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija
saistošo noteikumu Nr.3
5.pielikums

Izmaiņas 2005. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

institūcijas nosaukums

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Jaundubultu vidusskola

       

04.211.1630

-250

04.211.1551

+50

           

04.211.4180

+200

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1445

Dabas resursu nodoklis

-378

07.320.7000

Dabas resursu nodoklis

+378

       

Zaigas Jansones –Ivanovas tenisa skola

       

04.422.1511

-50

04.422.1441

+50