Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2005.gada 8.decembrīNr.558

protokols Nr.24, 5. punkts

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”
darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.pantu, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 7.pantu, Jūrmalas dome nolemj:

 1. Ar 2006.gada 1.janvāri apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” darbinieku skaita sarakstu:
 2. Nr. p.k.

  Amata nosaukums

  Darbinieku vienību skaits saskaņā ar domes 15.12.2004. noteikumu Nr.13 7.pielikumu

  Papildināt likmes sakarā ar bērnu skaita palielināša-nos iestādē

  Vienību

  skaits

  Amata alga (Ls)

  Mēneša darba alga (Ls)

  1.

  Iestādes vadītājs

  1,0

   

  1,0

  258,-

  258,-

  2.

  Pirmsskolas skolotājs

  2,2

  1,0

  3,2

  175.10

  560.3

  3.

  Pirmsskolas mūzikas skolotājs

  0,5

   

  0,5

  190,-

  95,-

  4.

  Saimniecības daļas vadītājs

  0,5

   

  0,5

  183,-

  91.5

  5.

  Medicīnas māsa

  0,5

   

  0,5

  149,-

  74.5

  6.

  Aukle

  1,5

   

  1,5

  102,-

  153,-

  7.

  Nakts aukle

  1,3

   

  1,3

  102,-

  132.6

  8.

  Pavārs

  1,5

   

  1,5

  104,-

  156,-

  9.

  Virtuves strādnieks

   

  0,5

  0,5

  99,-

  49.5

  10.

  Apkopēja

  0,5

   

  0,5

  99,-

  49.5

  11.

  Sētnieks

  1,5

   

  1,5

  99,-

  148.5

  12.

  Sargs

  2,0

   

  2,0

  99,-

  198,-

  13.

  Gada kurinātājs

  1,0

   

  1,0

  102,-

  102,-

  14.

  Sezonas kurinātājs

  1,0

  0.4

  1.4

  102,-

  142.8

  15.

  Remontstrādnieks

   

  0,5

  0,5

  99,-

  49.5

   

  Kopā:

  15,0

  2.4

  17.4

   

  2260.7

 3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra noteikumu Nr.13 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu” 7.pielikumu.

Priekšsēdētāja

 

I.Aizstrauta