Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMLAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

2004.gada 15.decembrī

Nr. 27

Trešdienā

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 00

 

Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs

Juris Hlevickis

Sēdi protokolē domes administratīvās pārvaldes galvenā speciāliste

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

 

priekšsēdētāja 1.vietnieks (nepiedalās no plkst.15.25 – 15.30)

Aigars Tampe

izpilddirektors

Gatis Truksnis

   

deputāti:

Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.10.00-11.00, 11.05-11.10, 12.30 līdz sēdes beigām), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.15.10-15.25, 15.30 līdz sēdes beigām), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.10.00-10.07, 10.47-10.50, 13.20 13.35), Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.10.00-10.05), Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.13.20-13.25, 13.28 – 13.35, 15.25 – 15.30), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.14.25-14.30), Regīna Simsone (nepiedalās no plkst.13.55 līdz sēdes beigām), Dainis Urbanovičs (nepiedalās no plkst.10.00-10.08, 14.00 līdz sēdes beigām), Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.10.00-10.08, 15.25 līdz sēdes beigām)

Administratīvās pārvalde vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Finansu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Austra Smeltere

Būvvaldes vadītāja p.i.

Staņislavs Skirmants

Revīzijas nodaļas vadītājs

Gunārs Pavļukevičs

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

   

Sēdē uzaicināti:

Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Māra Kalvāne, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Vita Brakovska, Egmonts Krūmiņš, Ināra Kundziņa, Armands Tapiņš, Gunta Liepiņa, Veronika Ramāne, Gunta Ušpele, Elvis Brūms, Rita Leice, Anita Lindermane, Jānis Kārkliņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

I.Ančāns ierosina noņemt no darba kārtības visus tos jautājumus, kas ir izskatīti Jūrmalas pilsētas domes speciālistu darba grupā.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu:

„par” - 1, „pret” - 5, „atturas” – 5,

balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

J.Hlevickis ierosina:

Iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus jautājumus:

Noņemt no izskatīšanas sekojošus jautājumus:

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību ar J.Hlevicka ierosinātajām izmaiņām:

„par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav,

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

Sēdes darba kārtība.

 

Informācija

 

Par informātikas pārvaldes nolikumu

 

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

 

Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 

Par dzīvokļu jautājumiem

 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 

Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu D.L.

 

Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu

 

15 instrukcijas – Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību ar pašvaldības kapitāla daļu vairāk kā 50% grāmatvedības kārtošanas un organizācijas pamatprasības

 

Instrukcija par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru gada pārskatu sastādīšanu

 

Instrukcija par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru kontu plānu

 

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu”

 

Par Jūrmalas pilsētas 2005.gada budžeta apstiprināšanu

 

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.27

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 42 daļas pārdošanu

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Leona Paegles ielā 23 nodošanau privatizācijai

 

Par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103, Varkaļu ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 0,35 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas SKB”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „PROMET”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 114 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielupes nams”

 

Par zemesgabalu Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BO DKS „Dārziņu apvienība Slocene”

 

Par zemesgabala Jūrmalā, 19.līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ē.I.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, 19.līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S.

 

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1002 nomas līguma noslēgšanu ar S.O.

 

Par kotedžas Nr.9 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 nomas līguma noslēgšanu ar BO SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”

 

Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „LORETI LUKSS”

 

Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „JŪRMALAS NAMS”

 

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar apvienību „Apsardze”

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 71

 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Darba ielā 18

 

Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 

Par Jūrmalas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumu) grozījumu otrās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai

 

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.206 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Turaidas ielā 110 un Jāņa Pliekšāna ielā 103” atcelšanu

 

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr. 208 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Babītes ielā 15 un Babītes ielā 17” atcelšanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Babītes ielā 17 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Annas ielā 12 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 17 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 59 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Matildes ielā 9 un adreses piešķiršanu

 

Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 13 un Turaidas ielā 15

 

Par zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 96, Baļķu ielā 3 un Olgas ielā 2

1. Informācija

Ziņo:

J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto, par plānotajiem darbiem un domes lēmumu izpildi.

2. Par informātikas pārvaldes nolikumu (nolikums Nr.42)

Ziņo:

E.Brūms

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto nolikuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par informātikas pārvaldes nolikumu.

3. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu (lēmums Nr.840)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu.

4. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizāciju (lēmums Nr.841)

Ziņo:

M.Putniņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizāciju.

5. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.842)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

6. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.843)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

7. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu D.L. (lēmums Nr.844)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par”- 14, „pret” - nav, „atturas” – nav) nolēma pieņemt lēmumu par dienesta dzīvokļa piešķiršanu D.L.

8. Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

D.Urbanovičs, A.Tampe, A.Vētra, J.Hlevickis

D.Urbanovičs uzskata, ka šis jautājums būtu jāizskata tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā un jāizdiskutē ar Jūrmalas viesnīcniekiem.

A.Tampe uzskata, ka saistošie noteikumi ir jāpieņem, šāda nodevu likmju diferencēšana ir atbilstošāka mūsdienu situācijai tūrisma biznesā.

D.Urbanovičs uzskata, ka saistošo noteikumu 3.2. punkts nav izpildāms.

A.Vētra ierosina saistošo noteikumu 3.2.punktu rakstīt sekojošā redakcijā „Ar nodevu var netikt aplikta sekojošu atpūtnieku un tūristu uzņemšana:” tālāk kā tekstā.

J.Hlevickis ierosina balsot par saistošajiem noteikumiem ar izmaiņām 3.2.punktā.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto saistošo noteikumu projektu („par” - 11, „pret” - 1, „atturas” – 2), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu.

9. Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu (instrukcija Nr.3)

;Par finanšu un grāmatvedības iekšējo kontroli (instrukcija Nr.4)

;Par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību (instrukcija Nr.5)

;Par inventarizācijas kārtību (instrukcija Nr.6)

;Par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību (instrukcija Nr.7)

;Par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību (instrukcija Nr.8)

;Par komandējuma izdevumu un avansu norēķinu kārtību (instrukcija Nr.9)

;Par autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību (instrukcija Nr.10)

;Par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību (instrukcija Nr.11)

;Par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību (instrukcija Nr.12)

;Par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību (instrukcija Nr.13)

;Par naudas līdzekļu uzskaites kārtību (instrukcija Nr.14)

;Par darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību (instrukcija Nr.15)

;Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību (instrukcija Nr.16)

;Par ziedojumu (dāvinājumu) atspoguļošanu finansu reģistros (instrukcija Nr.17)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegtajiem instrukciju projektiem („par” – 14, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere), nolēma:

 1. Pieņemt instrukciju par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu
 2. Pieņemt instrukciju par finanšu un grāmatvedības iekšējo kontroli
 3. Pieņemt instrukciju par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību
 4. Pieņemt instrukciju par inventarizācijas kārtību
 5. Pieņemt instrukciju par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību
 6. Pieņemt instrukciju par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
 7. Pieņemt instrukciju par komandējuma izdevumu un avansu norēķinu kārtību
 8. Pieņemt instrukciju par autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību
 9. Pieņemt instrukciju par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību
 10. Pieņemt instrukciju par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību
 11. Pieņemt instrukciju par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību
 12. Pieņemt instrukciju par naudas līdzekļu uzskaites kārtību
 13. Pieņemt instrukciju par darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību
 14. Pieņemt instrukciju par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
 15. Pieņemt instrukciju par ziedojumu (dāvinājumu) atspoguļošanu finansu reģistros

 

10. Par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru gada pārskatu sastādīšanu (instrukcija Nr.18)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto instrukcijas projektu („par” – 14, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere), nolēma pieņemt instrukciju par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru gada pārskatu sastādīšanu.

11. Par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru kontu plānu (instrukcija Nr.19)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā atklātā balsojuma rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 14 „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru kontu plānu.

12. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada apstiprināšanu” (noteikumi Nr.12)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskā balsojuma rezultātus par iesniegto noteikumu projektu („par” – 14, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs), nolēma pieņemt noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada apstiprināšanu”.

13. Par Jūrmalas pilsētas 2005.gada budžeta apstiprināšanu (noteikumi Nr.13)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

A.Vētra, I.Ančāns, D.Urbanovičs, J.Griķis, D.Ķezbere, A.Tampe, L.Alksnis

A.Vētra uzskata, ka Lielupes ostai piešķirtie līdzekļi ir nepietiekami, vajadzētu piešķirt visu pieprasīto summu.

I.Ančāns nevar atbalstīt budžetu.

D.Urbanovičs uzskata, ka pilsētas budžets aug ar katru gadu, bet izlietojums kļūst ar katru gadu nelietderīgāks.

A.Vētra izsaka pateicību finanšu pārvaldei par to, ka budžets tik ātri ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai. Aicina deputātus atbalstīt budžeta pieņemšanu. Ierosina veselības aprūpes sadaļā, Vaivaru integratīvajai skolai speciāli pielāgota invalīdiem mikroautobusa iegāde ailē „2005.gada projekts” ierakstīt „26 000” un svītrot piezīmi, bet Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības izmaksu saraksta pēdējā rindiņā pasākumu nosaukt „līdzekļi invalīdu transportam” paredzēt 10 000 Ls. Lielupes ostas pārvaldei paredzēt pieprasītos 84 160 Ls.

J.Griķis ierosina budžeta sekmīgas izpildes gadījumā piešķirt līdzekļus Ķemeru vidusskolas projektēšanai.

D.Ķezbere uzskata, ka sabiedrisko attiecību nodaļai ir nepieciešams vairāk līdzekļu Jūrmalas popularizēšanai un pasākumu reklāmai.

A.Tampe atbalstīs budžetu un balsos par. Ierosina A.Vētras priekšlikumu iekļaut labklājības komitejā un izlemt kam līdzekļus piešķirt, jo līdzekļi invalīdu transporta iegādei jau ir piešķirti.

A.Vētra ierosina naudas līdzekļus Ls 26 000 piešķirt Vaivaru integratīvajai skolai invalīdu pārvadāšanai paredzēta transporta līdzekļa iegādei, bet labklājības pārvaldei budžetā piešķirt Ls 10 000 invalīdu transporta pakalpojumu apmaksai.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu „par” – 4, „pret” – 2, „atturās” – 9, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts

A.Vētra - ja viņa priekšlikums nav pieņemts, tad novirzīt to izskatīšanai labklājības komitejā.

Balsošanas rezultāti par A.Vētras priekšlikumu „par” – 13, „pret” – nav, „atturās” – 2, nolēma novirzīt A.Vētras priekšlikumu veselības aprūpes sadaļā, Vaivaru integratīvajai skolai speciāli pielāgota invalīdiem mikroautobusa iegāde ailē „2005.gada projekts” ierakstīt „26 000” un svītrot piezīmi, bet Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības izmaksu saraksta pēdējā rindiņā pasākumu nosaukt „līdzekļi invalīdu transportam” paredzēt 10 000 Ls

A.Vētra lūdz balsot par to, lai Lielupes ostas pārvaldei tiktu paredzēti pieprasītie 84 160 Ls.

A.Tukāne šī gada budžetā ir neizlietoti līdzekļi, kas tiek pārcelti nākamā gada budžetā, tādēļ piešķirt vajadzētu starpību, kas sastāda 20 000 Ls.

Balsošanas rezultāti par 20 000 Ls piešķiršanu Lielupes ostas pārvaldei „par” – 8, „pret” – 2, „atturas”- 4, „nebalso” – 1, nolēma piešķirt Lielupes ostas pārvaldei papildus 20 000 Ls.

Balsošanas rezultāti par J.Griķa priekšlikumu „par”- 15, „pret”- nav, „atturas” – nav, nolēma budžeta sekmīgas izpildes gadījumā piešķirt līdzekļus Ķemeru vidusskolas projektēšanai.

D.Ķezbere ierosina piešķirt sabiedrisko attiecību nodaļai papildus 6000 Ls Jūrmalas popularizēšanai un pasākumu reklāmai.

Balsošanas rezultāti par D.Ķezberes priekšlikumu „par” – 8, „pret” – 6, „atturas” – nav, „nebalso” – 1, nolēma piešķirt sabiedrisko attiecību nodaļai papildus 6000 Ls Jūrmalas popularizēšanai un pasākumu reklāmai.

Balsošanas rezultāti par budžeta projektu ar augstāk minētajām izmaiņām „par”- 12, „pret” – 1, „atturas” – 1, „nebalso” - 1

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto noteikumu projektu nolēma:

1. Pieņemt noteikumus par Jūrmalas pilsētas 2005.gada budžeta apstiprināšanu ar augstāk minētajām izmaiņām.

14. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.27 (lēmums Nr.845)

Ziņo:

A.Smeltere

Izsakās:

L.Alksnis ierosina svītrot lēmumā 12.punktu.

J.Hlevickis aicina balsot par lēmuma projektu izsvītrojot 12.punktu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 13, „pret” - nav, „atturas” – 1), nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 16.jūnija lēmumā Nr.27.

15. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 42 daļas pārdošanu (lēmums Nr.846)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs pieprasa vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā vārdiskas balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 11 (L.Alksnis, J.Griķis, I.Dreija, M.Mežapuķe, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 1 (D.Urbanovičs), „atturas” – 2 (A.Vētra, M.Kreilis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 42 daļas pārdošanu.

16. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Leona Paegles ielā 23 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.847)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs pieprasa vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 12 (L.Alksnis, J.Griķis, I.Dreija, M.Mežapuķe, I.Ančāns, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, M.Kreilis, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – nav, „atturas” – 1 (D.Urbanovičs), „nebalso” – 1 (A.Vētra)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Leona Paegles ielā 23 nodošanu privatizācijai.

17. Par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103, Varkaļu ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK” (lēmums Nr.848)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

L.Alksnis, I.Ančāns, J.Hlevickis

L.Alksnis ierosina lēmumu papildināt ar punktiem sekojošā redakcijā:

1. SIA „BETEKS NK” organizēt atklātu arhitektūras konkursu par labāko apbūves priekšlikumu iznomātajā teritorijā.

2. Brīdināt SIA „BETEKS NK” par to, ka ja gadījumā iecerētās apbūves celtniecība netiek uzsākta 3 gadu laikā, šis lēmums un zemes nomas līgums uzskatāms par spēku zaudējušiem.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

I.Ančāns lūdz protokolā ierakstīt, ka viņš uzskata, ka šeit ir korupcija. Lūdz vārdisko balsojumu.

A.Vētra uzsver, ka domes nav lielākais pilsētas uzņēmējs.

I.Ančāns saka, ka A.Vētra ir apguvis zagšanas mākslu, it sevišķi dokumentu zagšanas.

A.Vētra lūdz ierakstīt I.Ančāna teikto protokolā.

J.Hlevickis ierosina balsot par katru L.Alkšņa priekšlikuma punktu atsevišķi.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikuma 1.punktu „par” – 3, „pret” – 1, „atturas”- 8, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikuma 2.punktu „par” – 5, „pret” – nav, „atturas”- 7, „nebalso” – 2, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

Balsošanas rezultāti par lēmumu kopumā „par” – 10 (J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 3 (L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „atturas”- 1 (M.Kreilis)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 102, J.Pliekšāna ielā 103, Varkaļu ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK”.

18. Par zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 0,35 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas SKB” (lēmums Nr.849)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 14, „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šosejā 30 0,35 d.d. nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Jūrmalas SKB”

19. Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Promet” (lēmums Nr.850)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

L.Alksnis, D.Urbanovičs, J.Hlevickis

L.Alksnis uzskata, ka zemesgabals no sākuma būtu jāreģistrē zemesgrāmatā un tikai tad jāiznomā.

D.Urbanovičs uzskata, ka nevajadzētu iznomāt zemesgabalu, kurš nav iereģistrēts zemesgrāmatā. Lūdz vārdisko balsojumu.

J.Hlevickis aicina izteikt attieksmi balsojot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 8 (J.Griķsi, A.Vētra, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins) , „pret” – 3 (L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „atturas” – 1 (M.Kreilis), balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Promet”.

20. Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 114 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK” (lēmums Nr.851)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

L.Alksnis ierosina lēmumu papildināt ar punktiem sekojošā redakcijā:

1. SIA „BETEKS NK” organizēt atklātu arhitektūras konkursu par labāko apbūves priekšlikumu iznomātajā teritorijā.

2. Brīdināt SIA „BETEKS NK” par to, ka ja gadījumā iecerētās apbūves celtniecība netiek uzsākta 3 gadu laikā, šis lēmums un zemes nomas līgums uzskatāms par spēku zaudējušiem.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram G.Truksnim.

Balsošanas rezultāti par L.Alkšņa priekšlikuma 1.punktu „par” – 4, „pret” – nav, „atturas”- 6, „nebalso” – 4, balsošanas rezultātā priekšlikums netiek pieņemts.

D.Urbanovičs lūdz vārdisko balsojumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” – 10 (J.Griķsi, A.Vētra, I.Dreija, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe, A.Landsberga, R.Simsone, D.Ķezbere, A.Bašarins), „pret” – 3 (L.Alksnis, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „atturas” – 1 (M.Kreilis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 114 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „BETEKS NK”.

21. Par zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielupes nams” (lēmums Nr.852)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina noslēgt nomas līgumu uz 25.gadiem.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu „par” – 10, „pret” – nav, „atturas”- 3, balsošanas laikā izgājis I.Dreija, nolēma noslēgt nomas līgumu uz 25.gadiem.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – 3, balsošanas laikā izgājis I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Buļļuciems 2007 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lielupes nams”.

22. Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BODKS „Dārziņu apvienība Slocene” (lēmums Nr.853)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

D.Urbanovičs ierosina noslēgt līgumu uz 99.gadiem. Lūdz vārdisko balsojumu par savu priekšlikumu.

I.Dreija ierosina noslēgt līgumu uz 15.gadiem.

Balsošanas rezultāti par D.URbanoviča priekšlikumu („par” – 8 (A.Vētra, I.Dreija, I.Ančāns, A.Landsberga, M.Kreilis, D.Ķezbere, A.Bašarins, D.Urbanovičs), „pret” – nav, „atturas” – 5 (L.Alksnis, J.Griķsis, M.Mežapuķe, J.Hlevickis, A.Tampe), balsošanas laikā izgājusi R.Simsone)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0112, 0114, 0119, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138 nomas līguma pagarināšanu ar BODKS „Dārziņu apvienība Slocene”.

23. Par zemesgabala Jūrmalā, 19.Līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ē.I. (lēmums Nr.854)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, 19.Līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Ē.I.

24. Par zemesgabala Jūrmalā, 19.Līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S. (lēmums Nr.855)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 4), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, 19.Līnija 2010 daļas nomas līguma noslēgšanu ar I.S.

25. Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1002 nomas līguma noslēgšanu ar S.O.

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 4, „pret” - 2, „atturas” – 6), balsošanas rezultātā lēmums netiek pieņemts.

26. Par kotedžas Nr.9 Strēlnieku prospektā 38 nomas līguma noslēgšanu ar BO SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs” (lēmums Nr.857)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par kotedžas Nr.9 Strēlnieku prospektā 38 nomas līguma noslēgšanu ar BO SIA „Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs”.

27. Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „LORETI LUKSS” (lēmums Nr.858)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar SIA „LORETI LUKSS”.

28. Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Jūrmalas nams” (lēmums Nr.859)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Jūrmalas nams”.

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar apvienību „Apsardze” (lēmums Nr.860)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” -nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar apvienību „Apsardze”.

30. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 71 (lēmums Nr.861)

31. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Darba ielā 18 (lēmums Nr.862)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” - nav), nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 71.
 2. Pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Darba ielā 18.

32. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.863)

Ziņo:

E.Krūmiņš

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai.

33. Par Jūrmalas apbūves noteikumu (Būvnoteikumu) grozījumu otrās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.864)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši I.Dreija), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas apbūves noteikumu (Būvnoteikumu) grozījumu otrās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

34. Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai (lēmums Nr.865)

Ziņo:

M.Kalvāne

Izsakās:

A.Vētra ierosina lēmuma pielikumā pievienot visus līdz domes sēdei saņemtos priekšlikumus. Lēmuma 1 punktu papildināt ar vārdiem „apspriežamo teritoriju saraksts pielikumā”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 12, „pret” - nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, pielikumā pievienojot visus līdz domes sēdei saņemtos priekšlikumus.

35. Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai (lēmums Nr.866)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Dāvju ielā 48/50 nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai.

36. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.206 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Turaidas ielā 110 un Jāņa Pliekšāna ielā 103” atcelšanu (lēmums Nr.867)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 11, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.206 „Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabaliem Turaidas ielā 110 un Jāņa Pliekšāna ielā 103” atcelšanu.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.208 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Babītes ielā 15 un Babītes ielā 17” atcelšanu (lēmums Nr.868)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 7, „pret” - nav, „atturas” – 4, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmuma Nr.208 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabaliem Babītes ielā 15 un Babītes ielā 17” atcelšanu.

38. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Babītes ielā 17 un adreses piešķiršanu

Ziņo:

M.Kalvāne ir saņemta vēstule no Valsts Nekustamā īpašuma privatizācijas aģentūras ar lūgumu apturēt visas darbības ar zemesgabalu šajā adresē.

Izsakās:

J.Hlevickis noņem jautājumu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

39. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Annas ielā 12 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.869)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Annas ielā 12 un adreses piešķiršanu.

40. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 17 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.870)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, A.Landsberga), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Dzirksteles ielā 17 un adreses piešķiršanu.

41. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.871)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 6, „pret” - 1, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājuši A.Landsberga, A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Cīruļu ielā 110 un adreses piešķiršanu.

42. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 59 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.872)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - 1, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Medņu ielā 59 un adreses piešķiršanu.

43. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Matildes ielā 9 un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.873)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 8, „pret” - nav, „atturas” – 2, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Matildes ielā 9 un adreses piešķiršanu.

44. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 13 un Turaidas ielā 15 (lēmums Nr.874)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 9, „pret” - nav, „atturas” – 1, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 13 un Turaidas ielā 15.

45. Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 96, Baļķu ielā 3 un Olgas ielā 2 (lēmums Nr.856)

Ziņo:

M.Kalvāne

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu („par” - 10, „pret” - nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 96, Baļķu ielā 3 un Olgas ielā 2.

 

Sēde slēgta plkst.15.35

Nākošā domes sēde 2004.gada 29.decembrī plkst.10.00

Sēdes vadītājs

 

J.Hlevickis

 

   

Sēdes protokolētāja

 

L.Zalkovska