Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā

Mainīti ar Domes 2005. gada 8. decembra 558. lēmumu
Mainīti ar Domes 2005. gada 24. novembra 24. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 27. oktobra 22. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 29. septembra 19. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 17. augusta 11. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 6. jūlija 6. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 11. maija 3. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 23. februāra 1. noteikumiem

2004.gada 15.decembrī

Nr. 13

Jūrmalā

(protokols Nr.27, 13.punkts)

„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21., 46.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 10.decembra finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-58/11):

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu ieņēmumos un izdevumos Ls 23423749 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr.1.1.–14.2.
 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2005.gada autoceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.
 3. Apstiprināt darba algas atšifrējumus saskaņā ar 4.–47.pielikumiem.
 4. Apstiprināt pašvaldības SIA „Slokas slimnīca” Sociālās aprūpes nodaļā un Sociālās un veselības aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanas izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 48.pielikumu.
 5. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei ir tiesības atvērt budžeta asignējumus proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.
 6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja piemaksu 50% apmērā pie amata algas.
 7. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rīkoties ar domes darba algas fondu apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā ar koplīgumu.
 8. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam no pašvaldības budžeta finansēto iestāžu vadītājiem noteikt piemaksas pie amata algas apstiprinātā budžeta ietvaros, nepārsniedzot 50% no amata algas.
 9. Pieņemt zināšanai, ka 2005.gadā domes rezerves fondā rezervēti Ls 18200, t.sk.:
 10. 9.1. izglītības darbinieku ārzemju komandējumiem Ls 8000;

  9.2. kultūras darbinieku ārzemju komandējumiem Ls 4000;

 11. Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldei pēc Izglītības konsultatīvās padomes un Kultūras konsultatīvās padomes sniegtajiem priekšlikumiem veikt izmaiņas pašvaldības budžetā.
 12. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izpildes gadījumā gūtos ieņēmumus novirzīt Ķemeru vidusskolas rekonstrukcijas projekta izstrādei.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


Pielikumi :

1.-3.pielikums (MS Excel 2003)

4.pielikums (MS Excel 2003)

5.-21.pielikums (MS Excel 2003)

22.pielikums (MS Excel 2003)

23.pielikums (MS Excel 2003)

24.pielikums (MS Excel 2003)

25.pielikums (MS Excel 2003)

26.pielikums (MS Excel 2003)

27.pielikums (MS Excel 2003)

28.pielikums (MS Excel 2003)

29.pielikums (MS Excel 2003)

30.pielikums (MS Excel 2003)

31.pielikums (MS Excel 2003)

32.pielikums (MS Excel 2003)

33.pielikums (MS Excel 2003)

34.pielikums (MS Excel 2003)

35.pielikums (MS Excel 2003)

36.pielikums (MS Excel 2003)

37.pielikums (MS Excel 2003)

38.pielikums (MS Excel 2003)

39.pielikums (MS Excel 2003)

40.pielikums (MS Excel 2003)

41.pielikums (MS Excel 2003)

42.pielikums (MS Excel 2003)

43.pielikums (MS Excel 2003)

44.pielikums (MS Excel 2003)

45.pielikums (MS Excel 2003)

46.pielikums (MS Excel 2003)

47.pielikums (MS Excel 2003)

48.pielikums (MS Excel 2003)

Vadības ziņojums :

Vadības ziņojums (MS Word 2003)

Informācija (MS Excel 2003)

Grafiskā informācija (MS Excel 2003)

Tāmes :

Tāmes 01.1-04.2 (MS Excel 2003)

Tāmes 04.3-04.16 (MS Excel 2003)

Tāmes 04.17-06.6 (MS Excel 2003)

Tāmes 06.7-07.4 (MS Excel 2003)

Tāmes 08.1-08.8 (MS Excel 2003)

Tāmes 08.9-14.2 (MS Excel 2003)